Основні вимоги до знань та умінь студентів

із зарубіжної літератури на кінець вивчення курсу

 

І. Студенти повинні знати:

·         основні етапи розвитку світового літературного процесу, особливості історико-культурних епох;

·         найважливіші відомості про творчі методи  та літературні напрями;

·         авторів та перекладачів вивчених творів;

·         найістотніші відомості про творчий шлях письменників;

·         місце і значення вивчених творів у творчому доробку письменника та літературному процесі;

·         сюжет, особливості композиції, систему образів вивчених творів;

·         характерні стильові особливості вивчених творів;

·         характерні особливості індивідуального стилю письменника;

·         жанрові особливості прочитаних творів;

·         головні чинники, проблеми духовного життя героїв;

·         естетичне, загальнолюдське і конкретно-історичне значення вивчених творів;

·         основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

·         тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

 

ІІ. Студенти повинні уміти:

 

·         виразно, вдумливо читати програмові твори;

·         відтворювати в уяві художні картини, зображені письменником;

·         критично аналізувати твір з врахуванням його ідейно-художньої цілісності та авторської позиції, самостійно даючи оцінку  фактам, явищам, ідеям;

·         оцінювати різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них;

·         визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображувальні засоби;

·         визначати ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції у їх єдності;

·         характеризувати героя твору, аргументовано оцінюючи його вчинки, мотиви та наслідки дій;

·         порівнювати героїв одного або кількох творів;

·         виявляти авторську позицію;

·         аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

·         обґрунтовувати власні оціночні судження щодо змісту прочитаного;

·         аналізувати і систематизувати отриману інформацію, використовувати докази у власній аргументації;

·         визначати своєрідність віршованої мови зазначених чинною програмою поезій (розмір вірша, рими, строфи; художні тропи);

·         виявляти у програмовому творі найхарактерніші ознаки літературних напрямів та течій;

·         розрізняти літературні напрями;

·         порівнювати твори, що належать до різних національно-культурних традицій (на рівнях окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературно-естетичних систем);

·         зіставляти (при наявній можливості) твори мовою оригіналу і в українських перекладах;

·         складати план (простий і складний), а також писати реферат,  пошукову творчу  роботу;

·         створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

·         складати тези й конспект літературно-критичних статей;

  • писати рецензії на прочитані художні твори, переглянуті кінофільми, вистави;
  • готувати інформаційні повідомлення, реферати, доповіді на літературну тему, презентації тощо;
  • виразно читати твори українською та мовою оригіналу (при наявній можливості);
  • користуватися словниково-довідковою літературою;
  • визначати програму особистої літературної самоосвіти.

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

I. Початковий

1

Студент(ка) на елементарному рівні відтворює матеріал, називаючи окремий літературний факт або явище (автора й назву твору, окремих літературних персонажів тощо)

 

2

Студент(ка)  розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням (називає окремі факти з життя і творчості письменника, головних персонажів твору, упізнає за описом окремого персонажа твору чи з якого твору взято уривок тощо)

 

3

Студент(ка)  розуміє навчальний матеріал і за допомогою вчителя дає відповідь у формі висловлювання (відтворює зміст у певній послідовності, називає на репродуктивному рівні жанр твору, упізнає літературний факт за описом або визначенням)

II. Середній

4

Студент(ка)  має уявлення про зміст твору, може переказати незначну його частину та з допомогою викладача визначає основні сюжетні елементи, на репродуктивному рівні відтворює фактичний матеріал

 

5

Студент(ка)  знає зміст твору, переказує окрему його частину, знаходить у тексті приклади відповідно до сформульованого завдання, висловлює оцінювальне судження і доводить його одним-двома аргументами, завершує відповідь простим узагальненням, дає визначення літературних термінів

 

6

Студент(ка)  знає зміст твору, може переказати значну його частину, з допомогою викладача виділяє головні епізоди, уміє формулювати думки, називає риси характеру літературних героїв, встановлює окремі причиново-наслідкові зв'язки, дає визначення літературних термінів з прикладами

ІІІ. Достатній

7

Студент(ка)  володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим викладачем зразком, наводить окремі приклади з тексту

 

8

Студент(ка)  володіє матеріалом, за зразком аналізує текст, виправляє допущені помилки, добирає докази на підтвердження висловленої думки, застосовує відомі факти, поняття для виконання стандартних навчальних завдань

 

9

Студент(ка)  володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, застосовує теорію в конкретних ситуаціях, демонструє правильне застосування матеріалу, складає порівняльні характеристики, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань

ІV. Високий

10

Студент(ка)  володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює літературні явища, працює з різними джерелами інформації, систематизує, узагальнює та творчо використовує дібраний матеріал

 

11

Студент(ка)  на високому рівні володіє матеріалом, вміннями й навичками комплексного аналізу художнього твору, використовує засвоєні факти для виконання нестандартних завдань, самостійно формулює проблему й вирішує шляхи її розв'язання, висловлює власні думки, самостійно оцінює явища літератури й культури, виявляючи власну позицію щодо них

 

12

Студент(ка)  вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчості